Algemene voorwaarden van Webmonnik.nl

Webmonnik.nl
KVK nr. 51598043
Julianastraat 30
2012 ES HAARLEM
+31 (0)644056709
rogier@webmonnik.nl

Juni 2017

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Webmonnik: Webmonnik.nl, ingeschreven bij de KvK onder nummer 51598043 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Webmonnik waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door Webmonnik geleverd zal worden.
 4. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Webmonnik een overeenkomst tot opdracht gesloten heeft, ook de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 5. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Webmonnik en Opdrachtgever.
 6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 7. Plugin: software die bestaande functionaliteiten van een website kan uitbreiden of verbeteren en/of nieuwe functionaliteiten kan toevoegen.
 8. Hosting: het online beschikbaar maken en houden van onder andere een website, e-mail en/of opslagfunctionaliteit.
 9. Registrar: Tussenpersoon die namens een domeinnaamhouder voor de registratie en technisch beheer van een domeinnaam.

2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Webmonnik en Opdrachtgever.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Webmonnik uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod

 1. Webmonnik doet een aanbod in de vorm van een offerte of aanbod per e-mail, afhankelijk van de grootte van de opdracht. Bij de offerte kan ook een planning voor de uitvoering van werkzaamheden zijn opgenomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is het aanbod niet meer geldig na 30 dagen na de datum waarop Webmonnik dit aanbod deed.
 3. Het aanbod kan wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of de opdracht, prijsstijging van onder andere de grondstoffen of in te kopen diensten of producten. Webmonnik zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient de offerte of het aanbod expliciet te aanvaarden door deze schriftelijk te bevestigen. Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar wel instemt met, of in ieder geval die indruk wekt, dat Webmonnik werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.
 2. Webmonnik behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor de Webmonnik onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 3. Na aanvaarding van de offerte vormt het aanbod of de offerte, gezamenlijk met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen. Wanneer partijen een aparte overeenkomst sluiten, zullen deze algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken van die overeenkomst.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse schriftelijke instemming worden gewijzigd. Webmonnik kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

5. Uitvoering van de opdracht

 1. Door het aangaan van de overeenkomst, verplicht Webmonnik zich om zich in te spannen ten behoeve van de opdracht.
 2. Webmonnik zal naar beste kunnen en volgens de vereisten van goed vakmanschap de opdracht uitvoeren, maar kan daarbij geen garanties geven over het te behalen resultaat. Adviezen en/of strategieën geschreven door Webmonnik geven bijvoorbeeld geen garantie op het behalen van resultaat, aangezien dit onder andere afhankelijk is van de uitvoering en bewegingen in de markt.
 3. Opdrachtgever dient Webmonnik te voorzien van duidelijke en ondubbelzinnige instructies, informatie en de nodige middelen voor de uitvoering van de opdracht. Webmonnik is niet verplicht om deze aangeleverde instructies of informatie te controleren op juistheid.
 4. Tenzij anders overeengekomen zal Opdrachtgever zorg dragen voor alle benodigde toestemming, licenties, vergunningen om de opdracht uit te kunnen voeren. Indien hiermee kosten gemoeid zijn, komen deze, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor alle aangeleverde goederen, bestanden en informatie die worden gebruikt ten behoeve van uitvoering van de opdracht.
 6. Opdrachtgever zal, indien dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, Webmonnik toegang te verschaffen tot alle systemen, accounts en platformen die nodig zijn om de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren. Wanneer Opdrachtgever deze toegang niet of niet tijdig verschaft, kan Webmonnik de opdracht niet of niet optimaal uitvoeren.
 7. Indien gewenst komen partijen gezamenlijk een planning en deadlines overeen. Deze planning is een indicatie en ook afhankelijk van de mate van inspanning van Opdrachtgever. Deadlines kunnen wijzigen door doen of nalaten van Opdrachtgever. Webmonnik heeft in dat geval het recht om de deadline, in overleg, te verplaatsen.
 8. Indien Opdrachtgever niet tijdig, conform overeengekomen deadlines, de benodigde informatie, materialen en andere benodigde zaken levert, schort dit de uitvoering van de opdracht op en komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen. Dit kan daarnaast consequenties hebben voor de te leveren kwaliteit.
 9. Indien door gebreken in verplichtingen van Opdrachtgever, Webmonnik niet, niet tijdig of niet volledig kan leveren, komt dit voor rekening van Opdrachtgever.

6. Derden

 1. Webmonnik mag voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken en/of voorstellen aan Opdrachtgever.
 2. Wanneer Opdrachtgever via Webmonnik gebruikt maakt van advertentiediensten van derden, heeft Opdrachtgever een eigen account bij deze derden.
 3. Webmonnik is geen partij bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en derde. Webmonnik is ook niet aansprakelijk voor enige fout of niet nakoming van de overeenkomst door een derde.
 4. Indien overeengekomen machtigt Opdrachtgever Webmonnik om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en aan derden namens Opdrachtgever opdrachten te geven.

7. Advies en strategie

 1. Een advies of strategie opgesteld voor Opdrachtgever door Webmonnik omvat geen controle van het businessplan van Opdrachtgever. Evenmin wordt door Webmonnik een marktonderzoek uitgevoerd. Webmonnik biedt geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen staan. Het te behalen resultaat is mede afhankelijk van wijzigingen op de markt. Dit geldt ook indien Webmonnik zelf het plan of de strategie voor Opdrachtgever uitvoert.
 2. Advies en strategie wordt opgesteld op de wijze en de vorm, zoals overeengekomen. Indien over de wijze en vorm niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands en volgens de vereisten van goed vakmanschap en via het voor het advies gebruikelijke medium.
 3. In adviezen opgenomen bedragen en/of aantallen dienen slechts ter indicatie. Door wijzigingen in de markt of door wijzigingen bij leveranciers, kunnen deze bedragen en aantallen bij uitvoering anders zijn. Indien Webmonnik ook zorgdraagt voor (een deel van) de uitvoering van het advies of de strategie, zal hij de werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekenen.

8. Website en domeinnaam

 1. Wanneer Opdrachtgever zijn website laat bouwen door Webmonnik, is Opdrachtgever in beginsel zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de updates van de website, tenzij anders overeengekomen.
 2. Webmonnik zal hierbij Opdrachtgever adviseren over de beste invulling van de website, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Webmonnik voor enige aansprakelijkheid omtrent de website en hetgeen op de website is geplaatst.
 4. Opdrachtgever kan domeinnaam laat registreren door Webmonnik, die zal optreden als registrar. Opdrachtgever is in beginsel na de registratie zelf de domeinnaamhouder en verantwoordelijk voor de domeinnaam en de website, tenzij anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever dient de jaarlijkse vergoeding voor de domeinnaam te voldoen. Indien deze niet tijdig wordt voldaan, komt de domeinnaam te vervallen.
 6. Opdrachtgever kan Webmonnik verzoeken de registratie van de domeinnaam over te dragen aan een andere registrar. In dat geval is Webmonnik gerechtigd hiervoor een redelijke onkostenvergoeding in rekening te brengen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Webmonnik voor enige aansprakelijkheid omtrent de geregistreerde domeinnaam en hetgeen op de website met deze domeinnaam wordt geplaatst.

9. Hosting

Opdrachtgever kan de hosting van zijn website bij Webmonnik onderbrengen. Wat van de hosting verwacht mag worden wordt door partijen nader overeengekomen. In aanvulling of ter inkadering daarvan geldt het in dit artikel bepaalde.

 1. Webmonnik adviseert Opdrachtgever over de best passende hostingoplossing, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.
 2. Webmonnik garandeert geen uptime van de hosting. Ook geeft Webmonnik geen garanties met betrekking tot de maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een backup van zijn gegevens. Ook is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een goede beveiliging van de website. Webmonnik is niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtgever meer resources (zoals, maar niet uitsluitend, het aantal GB aan opslag, dataverkeer, etc.) verbruikt dan is overeengekomen, brengt Webmonnik redelijke kosten voor deze overschrijding in rekening.
 5. Indien geen limieten zijn overeengekomen over het gebruik of verbruik, dan is dit gebruik gebonden aan redelijke grenzen. Of sprake is van excessief gebruik is aan Webmonnik om te bepalen. Webmonnik is gerechtigd om in het geval van excessief gebruik extra daadwerkelijke kosten, vermeerderd met administratiekosten, in rekening te brengen of de beschikbaarheid van resources tot normale proporties te beperken. Indien Opdrachtgever zijn gebruik niet beperkt na een schriftelijke waarschuwing is Webmonnik gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 6. Schade als gevolg van gebeurtenissen waarop Webmonnik geen invloed heeft, waaronder doch niet uitsluitend excessief dataverkeer veroorzaakt door een DDos-aanval of het hacken van de website, zijn voor risico en rekening van Opdrachtgever.

10. Trainingen

 1. De training vindt plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats.
 2. Trainingen die in-house bij de onderneming van Opdrachtgever plaatsvinden, kunnen door Webmonnik in overleg met Opdrachtgever van plaats en/of datum gewijzigd worden. Webmonnik is in geval van een dergelijke wijziging gerechtigd zijn vergoeding voor de training aan te passen aan de nieuwe situatie.
 3. Trainingen waarvoor individuele deelnemers zich via Webmonnik inschrijven, kunnen tot twee maanden voor de overeengekomen uitvoerdatum door Webmonnik van plaats en/of datum gewijzigd worden. Deelnemers kunnen in dat geval gratis annuleren tot 5 dagen na mededeling van Webmonnik over de verandering van plaats en/of datum.
 4. Indien Webmonnik wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de training op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal Webmonnik dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan Opdrachtgever. Webmonnik zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie bekendmaken aan Opdrachtgever.
 5. Wijziging van plaats of datum geeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde, tenzij voor de Opdrachtgever blijvend onmogelijk is geworden om de training af te nemen.
 6. De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de training zelf gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van Webmonnik. Ook het plaatsen van de materialen op een intranet en/of vergelijkbare netwerken mag niet zonder de toestemming van Webmonnik.

11. Vergoeding

 1. Als tussen Opdrachtgever en Webmonnik geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Webmonnik gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Als er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Webmonnik een redelijke en billijke vergoeding voor zijn werk.
 2. Als de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, bijvoorbeeld wanneer de opdracht wordt uitgebreid buiten de kaders die eerder zijn overeengekomen, dan is Webmonnik gerechtigd de prijs voor Opdrachtgever hierop aan te passen en te verhogen.
 3. Indien voor de uitvoering van de opdracht kosten gemaakt moeten worden, waaronder maar niet uitsluitend het gebruik van bijzondere software, een vergoeding voor licenties of kosten voor het inschakelen van deren, komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De overeengekomen vergoeding is berekend op basis van de huidige kennis en huidige markt. Indien de omstandigheden of kosten gewijzigd zijn, waardoor er meerwerk verricht moet worden of extra media ingekocht moet worden, zal dit vooraf overlegd worden met Opdrachtgever.
 5. Voorwaarden van media en platformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 6. Als aannemelijk is dat Webmonnik andere hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Webmonnik dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
 7. Gemaakte kosten voor diensten ten behoeve van de opdracht door derden worden direct doorberekend aan Opdrachtgever.
 8. Alle door Webmonnik genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

12. Betalingsvoorwaarden

 1. Webmonnik zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Webmonnik zal, tenzij anders overeengekomen, vooraf en/of in termijnen factureren. Bij projecten die langer lopen dan 1 kalendermaand, zal Webmonnik maandelijks factureren.
 3. Opdrachtgever is gehouden om tijdig correcte betaalgegevens aan Webmonnik door te geven, zodat Webmonnik correct kan factureren.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 21 dagen na factuurdatum.
 5. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Webmonnik is dan ook gerechtigd de door zijn gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.

13. Ontbinding, opschorting en einde overeenkomst

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Webmonnik de overeenkomst ontbinden of al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Webmonnik zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Webmonnik gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever is mogelijk met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 4. Indien Webmonnik, voorafgaand aan ontbinding van de overeenkomst ten behoeve van de opdracht reeds kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht, zal Webmonnik deze kosten en vergoeding voor de werkzaamheden in rekening brengen.
 5. Bij ontbinding van de overeenkomst zal de aan Opdrachtgever verstrekte licentie, zoals bedoeld in artikel 16 van deze voorwaarden, komen te vervallen.
 6. Webmonnik behoudt zich het recht voor om in het geval van annulering of ontbinding door Opdrachtgever de vervaardigde werken naar eigen inzicht voor andere projecten in te zetten.
 7. Indien een overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode of opdracht zal deze van rechtswege eindigen na volledige uitvoering van de opdracht, althans aan het einde van een overeengekomen looptijd, tenzij anders overeengekomen.
 8. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien één der partijen in staat van faillissement verkeerd, surseance van betaling verkrijgt of de onderneming van een van de partijen wordt opgeheven of ontbonden.
 9. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

14. Geheimhouding

 1. Partijen zullen over en weer vertrouwelijke informatie, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsgeheimen en bedrijfsinformatie, niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Bij einde van de overeenkomst dienen partijen vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij bezitten, te vernietigen en uit hun archieven te verwijderen.
 3. Voor zover Webmonnik toegang krijgt tot persoonsgegevens, zal zij deze behandelen zoals voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever dient juiste maatregelen getroffen te hebben om het werken met deze gegevens voor Webmonnik zowel praktisch als juridisch mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend benodigde toestemming van personen, het verzorgen van een bewerkersovereenkomst en andere nodige maatregelen conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

15. Aansprakelijkheid

 1. Webmonnik kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van Webmonnik overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Webmonnik gedekt wordt. Indien een opdracht een langere looptijd heeft dan 6 maanden, overstijgt de aansprakelijkheid van Webmonnik nooit meer dan het factuurbedrag van de laatste 6 maanden, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Webmonnik gedekt wordt.
 3. Webmonnik biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.
 4. Webmonnik is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Webmonnik is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Webmonnik is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in zijn eigen werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.
 6. Webmonnik is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Webmonnik.
 7. Webmonnik heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Webmonnik tegen en stelt Webmonnik schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Webmonnik.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Webmonnik van alle vorderingen van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van Opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van Opdrachtgever of onrechtmatig handelen van derden op of aan de website(s) van Opdrachtgever of de door Opdrachtgever gebruikte servers.
 11. Webmonnik is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door een derde of als gevolg van gebruik van producten of diensten van een derde of schade door gebeurtenissen waarop Webmonnik geen invloed heeft.
 12. Webmonnik is niet aansprakelijk in het geval van overmacht. In het geval van overmacht is Webmonnik gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij schadeplichtig is. Voor zover Webmonnik reeds werkzaamheden heeft verricht, is hij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen en een factuur te sturen aan Opdrachtgever.
 13.  Webmonnik is nimmer aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door Webmonnik aangebrachte wijzigingen of implementaties.
 14. Opdrachtgever vrijwaart Webmonnik van alle vorderingen van derden ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten en is verplicht alle kosten die Webmonnik maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.

16. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever ontvangt voor de door of via Webmonnik geleverde werken een niet-exclusieve licentie voor gebruik op, althans voor zijn website. Dit omvat mede de code van de website zelf.
 2. Webmonnik verleent uitdrukkelijk geen (sub)licentie voor foto’s en andere content die niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Webmonnik op de website zijn geplaatst. Foto’s en content die door Webmonnik op de website zijn geplaatst dient Opdrachtgever binnen twee weken na levering te vervangen of verwijderen van de website en bijbehorende servers. Webmonnik is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze foto’s en andere content.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten voor werken die hij zelf aanlevert.
 4. Opdrachtgever ontvangt sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website wanneer dat nodig is. Sublicenties voor plugins zijn geldig voor de duur van de overeenkomst. Bij of na het einde van de overeenkomst kunnen de sublicenties komen te vervallen.
 5. Opdrachtgever mag (op eigen risico) wijzigingen aan de code van de website aanbrengen die hij onder de in lid a bedoelde licentie heeft verkregen. Dit geldt nadrukkelijk niet voor de code van eventuele plugins als de betreffende sublicentie dat niet toestaat.
 6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website niet verkopen of anderszins overdragen, behalve in het geval de gehele onderneming waar de website bij hoort wordt verkocht of anderszins wordt overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder dit artikel een licentie voor is verkregen is in alle gevallen niet toegestaan.
 7. Opdrachtgever mag, buiten het kader van de overeenkomst, geen gebruik maken van ideeën, concepten of andere uitwerkingen die voortvloeien uit de overeenkomst, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verkregen van Webmonnik. Op elk voorstel, concept, pitch, idee, iedere presentatie en/of iedere training van Webmonnik, gepresenteerd aan Opdrachtgever of derden, rust een geheimhoudingsplicht.

17. Klachten

 1. Klachten over werkzaamheden van Webmonnik en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan Webmonnik te worden gemeld.
 2. Webmonnik zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

18. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Webmonnik mag voor deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Webmonnik aan Opdrachtgever medegedeeld.

19. Rechts- en forumkeuze

 1. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Webmonnik en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem.